ROYAL PALACE OF TONGA
Previous
Next
CARDINAL MAFI

Welcome Message From CARDINAL

THIS SPACE IS FOR CARDINAL MAFI’S WELCOME SPEECH.

HAVE A NICE DAY

Welcome Message From CARDINAL

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Palōkia Halaliku Tonga

Tauhi Palokia: Fr. ‘ItaKoloamatangio

St Mary’s Cathedral Nuku’alofa Tonga

Palōkia Ma’ufanga – Malia Tupu ‘Imakulata

Tauhi Palokia: Fr. Newcastle Niukapu

Tokoni Tauhi Palokia: Fr. SepaMakaohi

Palokia Nukualofa

1.

Tauhi Palōkia

Tokoni

Sekelitali

Tauhi Lahi

Pule ngāue Lahi

Faihiva Lahi

‘Ōfisi Palōkia

Taimi Ngāue ‘o e ‘Ōfisi

Hingao

Fr. Heneli Loni Mafi

Fr. Leonaitasi Anitoni Tongia

Kolotile Semi

Paula Tu’itavake

‘Isitolo Hiliate

‘Inoke Funaki

8:30am-4:30pm

Fika Telefoni

77-25802

77-93803

77-43874

7791169

7760099

 

25-343

Email

lonimafi@gmail.com

tasiprs@gmail.com

kolotilesemi@gmail.com

 

 

basilicaofpadua@gmail.com

2.

‘Ulu’i Palōkia

Kolo

Kolofo’ou

Sangato & Sangata Hūfanga

St. ‘Atonio Patua

‘Aho Hūfanga

‘Aho 13 ‘o Sune

Hingoa ‘o e Falelotu

Basilica of St.Anthony of Padua

3.

‘I ai ha Fa’itoka ‘a e Palōkia 

Hingao

         _

Kolo

4.

 

Toenga ‘o e ‘u Falelotu ‘i he palokia

Kolo

 

Kolofo’ou

Fasi

Havelu

Fanga

Mataika

Pahu

Longolongo

Sopu

Hala’ovave

Puke

Tauhi

 

Paula Tu’itavake

Silila Taulangovaka

Papa Fifta
 
‘Amelia Funaki
 
Siaosi Salt
 
Latu Patolo
 
‘Ilaisaane Hala’api’api
 
Toni Paseka
Kosilio Helu
Lopeti Liutai
 

Pule

ngāue

Lasikau

‘Isitolo Hiliate

Peni Lefai

Siale Sole

Kuli ‘One’one

Valu Fa’a’oa

Tuliaki Kī Suliafu

Filokalafi ‘Akau’ola

Tu’alau Lautaimi

Sione ‘Onesi

Faihiva

 

Pofele Bourke

Loka Mafi

‘Aloisio Fifita

Kevin Fa’u’ese

Sili Tapueluelu

Heneli Bourke

Tauafu Helu

Sangato &

Sangata Hūfanga

St. ‘Atonio Patua

St. Sosefo Hoa Malia

Malia ‘i Lutu

St. Sitiveni

St. Petelo

St. Paulo

St. Visesio Paulo

St. Mikaele

St. Soane Viane

Malia ‘o e Losalio

‘Aho Hūfanga

 

 

13 ‘o Sune

19  Ma’asi     

11 Fepueli

26 Tisema

29 Sune

29 Sune

27 Sepitema

29 Sepitema

4 ‘Aokosi

7 ‘Okatopa

Hingoa ‘o e Falelotu

 

Pasilika ‘o St. ‘Atonio Patua

Maama ‘o Ha’atalavou Hall

Malia ‘i Lutu

St. Petelo

St. Paulo

St. Visesio Paulo

St. Mikaele

St. Soane Viane

Malia ‘o e Losalio

5.

Polokalama Misa ‘o e ‘Aho Tapu

 Polokalama Misa Lolotonga ‘o e Uike

Kolo

Pasilika 

Pasilika

Fasi

Fasi

Pasilika

Mon-Tokonaki

Fasi

Monite-Tokonaki


Taimi

8:00am

10:00am

8:00am

10:00am

6:00am

 

 

6:00am

Palokia Pea

Tauhi Palōkia

Tokoni

Sekelitali

Tauhi Lahi

Pule ngāue Lahi

Faihiva Lahi

‘Ōfisi Palōkia

Taimi Ngāue ‘o e ‘Ōfisi

Hingoa / Name

Fr. Falakiko Afu

‘Ofa Takai

‘Aisea Faupula

Silo Tahi

Paulo Manu

Salote ‘Alofaki

9:00am – 5:00am

Fika Telefoni

7725871

7782154

7755795

8790157

7708778

29791 / 7746234

27971

Email Address

palokia.pea@gmail.com

‘Ulu’i Palōkia:

Kolo

Pea

Sangato/Sangato Hufanga

Sangato Soane Patita

‘Aho Hufanga

24 Sune

Hingoa Falelotu

Sangato Soane Patita

I ai ha Fa’itoka ‘a e Palōkia:

Hingoa

Ha’atoka

Kolo

Pea

Toenga ‘o e ‘u Falelotu ‘i he Palōkia

Kolo

 

Tofoa

Tofoa

Ha’ateiho

Veitongo

Tokomololo

Tauhi

 

Seiko Vuna

Fe’ofa’aki Manu

Sione Kalu

‘Aisea Faupula

Lakei Tonga

Pule Ngaue

 

Silo Tahi

Lomani Tahitu’a

Falakiko Kaihea

Felise Tahitu’a

Mema Latu

Faihiva

 

Tamiano ‘Ahio

Paulo Manu

Tavalea Takai

Motekiai Faupula

———-

Sangato / Sangata Hufanga

Sangato Soane Patita
Malia Tupu ‘Imakulata
‘Asopesio ‘o Malia
Kau ‘Angelo Tauhi
Malia Kuatalupe

‘Aho Hufanga

24 Sune

8 Tisema

10 ‘Aokosi

8 ‘Aokosi

12 Tisema

Hingoa ‘a e Falelotu

 

Sangato Soane Patita
Malia Tupu ‘Imakulata
‘Asopesio ‘o Malia
Kau ‘Angelo Tauhi
Malia Kuatalupe

 

 

Polokalama
Misa ‘o e ‘Aho Tapu

 

 Polokalama Misa Lolotonga ‘o e Uike

Kolo

Veitongo
Pea
Tokomololo ,pea
Ha’ateiho
Tofoa

Pea(Mon-Sat

Tofoa(Tues)

Ha’ateiho(Wed)
Tokomololo(Thurs)
Veitongo(Fri)

Taimi

8:00am

10:00am

10:00am

6:00am

6:00am

6:00am

6:30am

6:00am


Palōkia Houma, Tongatapu, Houma, Tonga

Palōkia Houma – Mafu Toputapu

Tauhi Palokia: Fr. Paulo ‘Amato

Tokoni Tauhi Palokia: Fr. ‘AlekiFifita

Palōkia Houma, Tongatapu, Houma, Tonga

Palōkia Houma – Mafu Toputapu

Tauhi Palokia: Fr. Paulo ‘Amato

Tokoni Tauhi Palokia: Fr. ‘AlekiFifita

Palokia Lapaha

Tauhi Palokia

Tokoni

Sekelitali

Tauhi Lahi

Pulengaue Lahi

Faihiva Lahi

‘Ofisi Palokia

Taimi Ngaue ‘o e ‘Ofisi

Hingoa

Fr. Lolesio Maloni. Lakai

Fr. Soane Falemaka,

Tikoni Mahe ‘Okusitino

Katalina Mekinolia Tātuila

Melino Siua

Tongamatamoana

Lomu’eiki

St. Michael Parish

9:00am – 5:00pm

Fike Telefoni

676 77 06 912

32 090

861 6483

676 77 31 955

31 710

676 77 67251

32090

Email

lapahaparishstmichael@gmail.com

mekinoliatatuila@gmail.com

sngungutau@tongaairports.com

lapahaparishstmichael@gmail.com

‘Ulu’i Palokia 

Kolo

Lapaha

Sangato & Sangata Hufanga

Sangato Mikaele

Sangato & Sangata Hufanga

29.09

Hingoa ‘o e Falelotu

St. Mikaele

Toenga ‘o e ‘u Falelotu ‘i he Palokia

Kolo

Holonga

Tauhi

Tu’ipulotu Lomano

 Pulengaue

Vailima Fatai

Faihiva

Taufa S. Vaiomo’unga

Sangato & Sangata Hufanga

Kau ‘Angelo Tauhi 

‘Aho Hufanga

2 ‘Okatopa

Hingoa ‘o e Falelotu

Kau ‘Angelo Tauhi

Polokalama Misa ‘o e ‘Aho Tapu

Polokalama Misa Lolotonga ‘o e uike

Kolo

Holonga

Lapaha

Lapaha

Monite – Tokonaki

Holonga

Tusite

Tu’apulelulu

Taimi

8:00am

8:00am

10:00am

5:30am

 

 

6:00pm

6:00pm

Sangata Teleisia ‘o ‘Avila Pangai, Tonga

Palōkia Ha’apai–

Tauhi Palokia: Fr. Tomu’aleLakalaka

,pauseOnDotsHover: true,customPaging: function(slider, i) { return ''; },}); } else { var c = document.createElement("script"); c.src = "http://catholicdioceseoftonga.org/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/slick/slick.min.js"; if (!$('script[src="' + c.src + '"]').length) { document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(c); } c = document.createElement("script"); c.src = "http://catholicdioceseoftonga.org/wp-content/plugins/porto-functionality/shortcodes/assets/js/ultimate-carousel-loader.min.js"; if (!$('script[src="' + c.src + '"]').length) { document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(c); } setTimeout(function() { if ($.fn.slick) { $('.porto-carousel-164879486762c0467e2785c').slick({dots: false,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: false,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:1,slidesToShow:1,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1 } }, { breakpoint: 481, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1 } } ],pauseOnDotsHover: true,customPaging: function(slider, i) { return ''; },}); } }, 300); } });

Sangato Sosefo

Pal ōkia Vava’u – Sangato Sosefo

Tauhi Paloki: Fr. Pauli Ta’ai – 773-4887
Tokoni Tauhi Palokia: Fr. Taukei Tuli – 773-2269
Palōkia Vava’u – Sangato Sosefo

70-062/70-069

Tauhi Paloki: Fr. Pauli Ta’ai – 773-4887
Tokoni Tauhi Palokia: Fr. Taukei Tuli – 773-2269

Our Values

The Roman Catholic Diocese of Tonga (Latin: Dioecesis Tongana) in Tonga is immediately subject to the Holy See. It was erected as the Vicariate Apostolic of Central Oceania in 1842, had subsequent name changes in 1937 and 1957 and was elevated to the Diocese of Tonga in June 21, 1966.[1]

Join with Us

Director of the Christian Family
Pasepa Faupula
Email: fpasepa@catholicdioceseoftonga.org
Phone:+676 7767136

Our Mission

 Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Mauris accumsan tortor ut posuere consequat. Fusce aliquet, dolor eget tempus ultricies, eros.